Ons afval onder de loep

Afval vermijden met kringlooptechnieken. Afval sorteren voor recyclage. Samen werken we aan minder afval. Dat vertaalt zich in cijfers om conclusies uit te trekken.

afvalophalers Verko

Huishoudelijk afval

453 kg per inwoner in 2022

In 2022 bedroeg de totale hoeveelheid huishoudelijk afval 453 kg per inwoner. Dat is 50 kg minder dan in 2021. De oorzaak is een daling van het restafval, selectief ingezameld afval en organisch-biologisch afval. We behalen hiermee probleemloos de OVAM-doelstelling van maximum 502 kg per inwoner.

Restafval voor verbranding
(kg per inwoner)

No Data Found

Organisch-biologisch afval voor compostering (kg per inwoner)

No Data Found

selectief ingezameld afval voor recyclage
(kg per inwoner)

No Data Found

verbrandingsinstallatie Indaver

Restafval (verbranding)

Niet-recycleerbaar materiaal

Ons restafval is bestemd voor de verbrandingsinstallatie met energierecuperatie van Indaver in Doel. Het gaat om huisvuil, grofvuil en gemeentevuil. Gemeentevuil omvat zwerfvuil, sluikstort en afval van de afvaleilanden en het openbaar domein (zoals straatvuilnisbakjes). 

Evolutie hoeveelheid restafval per inwoner

No Data Found

Er is een aanzienlijke daling van de hoeveelheid restafval met 10,2 kg per inwoner: van 125,8 kg in 2021 naar 115,6 kg in 2022. Hiermee behalen we de door de OVAM opgelegde doelstelling van maximum 131 kg restafval per inwoner.

Het restafvalcijfer houdt ook rekening met gelijkaardig bedrijfsafval van gemeenten en OCMW's. Naar aard en samenstelling is het vergelijkbaar met huishoudelijk afval, maar dan in grotere hoeveelheden. 

Vergelijkbaar bedrijfsafval is afval van kmo’s dat naar aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar is met huishoudelijk afval.

Evolutie hoeveelheid gemeentevuil

In 2022 bleef de hoeveelheid gemeentevuil ongewijzigd: 1,31 kg per inwoner. We zien wel grote verschillen tussen de gemeenten. Dit komt omdat de ene gemeente intenser gebruik maakt van machinaal vegen en/of afvaleilanden dan de andere gemeente.

Organisch-biologisch afval

Composteerbaar materiaal

In 2022 zamelden we in het hele werkingsgebied 20.480,6 ton organisch-biologisch afval in om te verwerken in onze composteerinstallaties. Dat is 17,7 kg per inwoner minder dan in 2021. Dit is het gevolg van de uitzonderlijk droge zomer.

111,4 kg per inwoner

84,2 kg huis-aan-huisophaling GFT

13,7 kg groenafval op recyclageparken

12,2 kg snoeihout op recyclageparken

1,4 kg huis-aan-huisophaling snoeihout

Selectief ingezameld afval

Recycleerbaar materiaal

We halen PMD en papier & karton aan huis op. Dit is recycleerbaar afval. Op de recyclageparken kan je met nog meer recycleerbare materialen terecht, zoals hout, metaal en elektro.    

Glas en textiel zijn ook recycleerbaar. We zamelen ze in op het recyclagepark en in de straatcontainers.

Hoeveelheid afval per inwoner in 2022 (in kg)

No Data Found

Hoeveelheid restafval per inwoner in 2022 (kg)

No Data Found

Hoeveelheid gemeentevuil per inwoner (in kg)

No Data Found

Landbouwfolies

Tussen 1 april en 30 juni brachten land- en tuinbouwers 93,18 ton landbouwfolies tegen betaling naar het recyclagepark van Appels.

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie verkoop dennenschors (m3)

No Data Found

Evolutie aantal bezoekers op recyclageparken 2022

No Data Found